Beleid

Visie op het kind

Ieder kind is uniek, het ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
De omgeving, de ouder(s) en wijzelf kunnen het kind hierbij ondersteunen.
Door de meerdere leeftijden die samen komen in onze opvang leert jong van oud en andersom.

Wij bieden kinderen een vast ritme en duidelijke regels.
Dat geeft hen zekerheid, veiligheid en vertrouwen.
Vanuit die veilige basis kunnen ze op avontuur gaan!

Marja's gastouderopvang heeft haar eigen pedagogisch beleid. Een uitgebreide versie kunt u hier downloaden.

Ontwikkeling volgen via kindvolgsysteem

Een kind dat zich veilig en prettig voelt, verkent en ontdekt al spelend de wereld om zich heen. Tijdens die ontdekkingstocht leert het kind wat hij wel en niet kan, wat hij leuk vindt en wat niet. Wanneer hij toe is aan een volgend stapje in de ontwikkeling, voelt hij zich uitgedaagd om dit te oefenen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses, de mogelijkheden en de uitdagingen van ieder kind werken wij met een kindvolgsysteem. Hierdoor kunnen we gerichter naar uw kind kijken en het aanbod goed afstemmen op wat hij nodig heeft om verder te groeien. Spelenderwijs, want het plezier staat voorop!

In gesprek

In de praktijk blijkt het kindvolgsysteem een prettige kapstok te zijn om de ontwikkeling van uw kind met u als ouder te bespreken. Het kindvolgsysteem is niet een afvinklijst van dingen die een kind op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen. Ons uitgangspunt is immers dat ieder kind zijn eigen groei doormaakt. Wel biedt het kindvolgsysteem mogelijkheden om een opvallende ontwikkeling te kunnen signaleren.

Ieder jaar in de maand november bespreken we dit rapport met de ouders. Tegelijkertijd kijken we dan ook naar het aantal uren opvang welke nodig is voor het volgend jaar.

Leeftijdsbeleid

We vangen vaak meerdere kinderen tegelijk op. Om ieder kind voldoende aandacht en leefruimte te bieden zijn er normen voor het maximaal gelijktijdig opvangen van kinderen. Deze normen zijn wettelijk vast gelegd:

  • Binnen een gastgezin mogen in totaal maximaal vijf gastkinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij eigen kinderen worden meegeteld. Van die vijf kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Als een gastouder zelf kinderen boven de 4 jaar heeft moet zij aan de eisen voldoen die horen bij de categorie hieronder (dus de groep van 0 tot 13 jarigen). 
  • Een gastouder mag maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen, waarbij de eigen kinderen tot 10 jaar moeten worden meegeteld. Van de zes kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar

 

Opvangruimte en veiligheid

Om zeker te weten dat de opvangruimte voldoet aan alle eisen en dit ook zo blijft wordt er regelmatig een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. In ieder geval elk jaar en na een verbouwing. Ook als er een kindje komt in een andere leeftijdsklasse, dan de al aanwezige kinderen, wordt een nieuwe risico- inventarisatielijst ingevuld samen met de bemiddelingsmedewerker van Berend Botje. Deze lijst ligt altijd ter inzage op de opvanglocatie. Voor de gastkinderen is er een aparte kamer waar ze slapen en het gehele huis is rookvrij.

Noodopvang

Bij ziekte van de gastouder zijn er collega-gastouders, die bereid zijn de kinderen op te vangen, mits zij natuurlijk plek hebben op gevraagde dagen en tijden. Voor diegene die een Comfortpakket bij Berend Botje hebben wordt deze noodopvang door Berend Botje verzorgd.

Opvang bij ziekte

Als een kind ziek is heeft het speciale aandacht nodig, meer dan normaal. Dit kan ten koste gaan van de aandacht voor de andere gastkinderen. Als een kind ziek is bekijken wij samen met de ouders wat het beste is. Dit hangt af van het aantal kinderen wat op dat moment gebruik maakt van de opvang. Ook naar de eventuele risico’s van besmetting wordt gekeken. Als gastouder nemen wij uiteindelijk de eindbeslissing over het wel of niet opvangen van het zieke kind. Mocht een kind op school ziek worden, dan halen wij het van school.

Achterwachtregeling

Op de momenten dat er meer dan drie kinderen gelijktijdig worden opgevangen, is er altijd een volwassen achterwacht beschikbaar. Dit zijn vaak familieleden - opa’s of oma’s - van de gastkinderen. De achterwacht is in geval van calamiteiten binnen 15 minuten ter plaatse. De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden. Als wij met de kinderen buitenshuis zijn, wordt er altijd een mobiele telefoon meegenomen, zodat ook in die situatie direct de achterwacht in geroepen kan worden.

Trainingen

Regelmatig worden wij door Kinderopvang Berend Botje bijgeschoold door het volgen van trainingen en cursussen. Deze deskundigheidsbevordering heeft te maken met de opvang van gastkinderen. Ook via E-learning kunnen wij, als gastouders, onze kennis ophalen en/of verfrissen.